Web
 Analytics
Cổ phiếu GTT - () | Thuan Thao Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-28

Stock Check  (Updated: 2020-11-29 04:35:43)

VND 800.00
Price
0.00 (%)
Day Change
VND 800.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng36%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 800.00
  PBV / Sector
-0.03 / 2.07
  Earning Per Share -250.00
  PE / Sector
0.00 / 46.26
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -3.55
  Average 1M Daily Value
368.62 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
368.62 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-1,401.67 / 76.67
  NPM Average (%) / Sector
-409.25 / 25.98
  NPM Change Average (%) / Sector
232.84 / -2.64
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 4.18
  ROA Average (%) / Sector
-0.72 / 3.80
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / -4.39
  ROE (%) / Sector
0.00 / 14.34
  ROE Average (%) / Sector
5.78 / 8.58
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / -8.27
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.28
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-29 04:35:43
  SymbolGTT
  NameThuan Thao Corporation
  SectorRoad and Rail
  Market
  Listed Shares0.00
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0000 / 0.91 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks