Web
 Analytics
Cổ phiếu TEGH - (SET) | THAI EASTERN GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-29

Stock Check  (Updated: )

THB 4.66
Price
0 (0%)
Day Change

Not enough data to analyze.

N/A

Quality Score

Signal
N/A
Signal Description
N/A
Reason
N/A

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
N/A / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / N/A
  Average 1M Daily Value
123.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
81.36 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.00 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROE (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolTEGH
  Name
  Sector
  Market
  Listed Shares
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus
  Full details
  ChartSee in Chart feature
  News

Top Related Stocks

Top Watch

New in Watch List

GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT
GIFT