Web
 Analytics
Cổ phiếu 1C3 - (Catalist) | Samurai 2K Aerosol Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

Samurai 2K Aerosol Limited
TYPE: STOCK
MARKET: Catalist

Compare   Watchlist   Myport
SGD 0.89
Price
0.02 (2.30%)
Day Change

1C3 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
87
GOOD
  Price 0.89
  PBV / Sector
1.14 / 2.01
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
11.13 / 7.89
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.19 / -0.02
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.36 / -39,992.60
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.69 / -7,993.78
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.58 / -4.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.71 / 4.76
  ROA Average (%) / Sector
9.80 / 4.77
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.41 / -2.65
  ROE (%) / Sector
17.96 / 16.06
  ROE Average (%) / Sector
15.09 / 11.16
  ROE Change Average (%) / Sector
-15.67 / -12.85
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.49 / 3.45
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
1.62 / 3.56
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.89 / 1.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:06
  Symbol1C3
  NameSamurai 2K Aerosol Limited
  SectorChemicals
  MarketCatalist
  Listed Shares109.92 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0001 / 0.02 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks