Stock Check  (Updated: 2020-08-15 05:30:45)

SGD 2.99
Price
0.01 (0.34%)
Day Change
SGD 2.99 >> N/A

41A Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score2
  Magic Formula Rank by ROA
292
  Magic Formula Rank by ROE
292
  Magic Formula Rank by ROIC
290
  Price 2.99
  PBV / Sector
11.07 / 5.59
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
43.81 / 30.44
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / 0.26
GREAT
  Average 1M Daily Volume
8.04M
  Average 1W Daily Volume
8.23M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.79 / 15.35
  NPM Average (%) / Sector
7.02 / 10.40
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.63 / -4.59
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
25.42 / 16.04
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
7.26 / 8.55
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.69 / -3.10
  ROE (%) / Sector
54.47 / 31.22
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
18.20 / 17.35
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.95 / -5.93
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.36
  Dividend Average (%) / Sector
1.00 / 4.56
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.33 / -0.37
GOOD
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-15 05:35:35
  Symbol41A
  NameUG Healthcare Corporation Limited
  SectorHealthcare Equipment and Supplies
  MarketCatalist
  Listed Shares196.09M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 586.32 / 0.02M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks