Web
 Analytics
Cổ phiếu API - (HNX) | Asia - Pasific Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Asia - Pasific Investment Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,900.00
Price
-400.00 (-1.79%)
Day Change

API Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score2
  Magic Formula Rank by ROA
259
  Magic Formula Rank by ROE
259
  Magic Formula Rank by ROIC
231
  Price 21,900.00
  PBV / Sector
1.41 / 2.05
GOOD
  Earning Per Share 481.00
  PE / Sector
39.53 / 22.45
  PEG or PE/Growth / Sector
0.20 / -6.03
GREAT
  Average 1M Daily Value
2,895.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,462.85 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.06 / 27.78
  NPM Average (%) / Sector
10.44 / 19.53
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.43 / 9.94
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.77 / 2.63
  ROA Average (%) / Sector
2.26 / 3.03
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.65 / -0.68
  ROE (%) / Sector
12.42 / 9.67
  ROE Average (%) / Sector
11.07 / 10.89
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.69 / -1.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.62
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.78
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.09
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolAPI
  NameAsia - Pasific Investment Joint Stock Company
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHNX
  Listed Shares35.40 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.7753 / 28.09
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks