Web
 Analytics
Cổ phiếu MHL - (HNX) | Minh Huu Lien Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 3,500.00
Price
-200.00 (-5.71%)
Day Change
VND 3,300.00 >> N/A

MHL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
141
  Magic Formula Rank by ROE
141
  Magic Formula Rank by ROIC
143
  Price 3,300.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.90
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
1.65 / 14.19
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / -0.27
  Average 1M Daily Value
13.11M
GREAT
  Average 1W Daily Value
20.09M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.67 / 4.37
  NPM Average (%) / Sector
1.52 / -2.93
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.87 / -13.60
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.66 / 2.22
  ROA Average (%) / Sector
4.68 / 4.13
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.69 / 1.14
  ROE (%) / Sector
34.81 / 7.13
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
13.00 / 9.55
  ROE Change Average (%) / Sector
-8.48 / -1.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.41
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.40
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolMHL
  NameMinh Huu Lien Joint Stock Company
  SectorCommercial Services and Supplies
  MarketHNX
  Listed Shares5.29M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.02M / 0.49M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks