Web
 Analytics
Cổ phiếu NST - (HNX) | Ngan Son Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-14 07:10:34)

VND 8,700.00
Price
-300.00 (-3.33%)
Day Change
VND 8,700.00 >> N/A

NST Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
149
  Magic Formula Rank by ROE
149
  Magic Formula Rank by ROIC
173
  Price 8,700.00
  PBV / Sector
0.58 / 0.89
GREAT
  Earning Per Share 1,491.00
  PE / Sector
9.53 / 8.38
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.29 / -0.58
  Average 1M Daily Value
402.30 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
491.59 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.77 / 6.29
  NPM Average (%) / Sector
2.54 / 4.73
  NPM Change Average (%) / Sector
0.71 / 0.98
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.18 / 12.86
  ROA Average (%) / Sector
5.07 / 9.50
  ROA Change Average (%) / Sector
0.88 / -0.52
  ROE (%) / Sector
41.72 / 32.56
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
15.17 / 20.65
  ROE Change Average (%) / Sector
4.13 / -3.57
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.50
  Dividend Average (%) / Sector
0.78 / 3.58
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.95
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 07:24:27
  SymbolNST
  NameNgan Son Joint Stock Company
  SectorTobacco
  MarketHNX
  Listed Shares11.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0975 / 0.49
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks