Web
 Analytics
Cổ phiếu POT - (HNX) | Post and Telecommunication Equipment JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Post and Telecommunication Equipment JSC
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 14,400.00
Price
100.00 (0.70%)
Day Change

POT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
301
  Magic Formula Rank by ROE
301
  Magic Formula Rank by ROIC
285
  Price 14,400.00
  PBV / Sector
0.89 / 0.89
GREAT
  Earning Per Share 5.69
  PE / Sector
226.66 / 226.66
  PEG or PE/Growth / Sector
0.06 / 0.06
GREAT
  Average 1M Daily Value
33.70 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
28.27 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.07 / 0.07
  NPM Average (%) / Sector
1.41 / 1.41
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.88 / -1.88
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.97 / 0.97
  ROA Average (%) / Sector
1.85 / 1.85
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.45 / -1.45
  ROE (%) / Sector
0.14 / 0.14
  ROE Average (%) / Sector
6.18 / 6.18
  ROE Change Average (%) / Sector
-9.80 / -9.80
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolPOT
  NamePost and Telecommunication Equipment JSC
  SectorCommunications Equipment
  MarketHNX
  Listed Shares19.43 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.2798 / 0.28
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks