Web
 Analytics
Cổ phiếu PVI - (HNX) | PVI Holdings - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

VND 40,200.00
Price
-1.00 (-3.83%)
Day Change

PVI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score4
  Magic Formula Rank by ROA
290
  Magic Formula Rank by ROE
290
  Magic Formula Rank by ROIC
245
  Price 40,200.00
  PBV / Sector
1.27 / 1.40
GOOD
  Earning Per Share 771.14
  PE / Sector
20,100.00 / 33.70
  PEG or PE/Growth / Sector
179.01 / 8.74
  Average 1M Daily Value
6,669.14 M
  Average 1W Daily Value
6,454.53 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.95 / 10.16
  NPM Average (%) / Sector
11.05 / 8.57
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
4.06 / 2.01
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.85 / 3.40
  ROA Average (%) / Sector
2.83 / 2.76
  ROA Change Average (%) / Sector
0.21 / 1.02
  ROE (%) / Sector
10.48 / 12.84
  ROE Average (%) / Sector
9.71 / 9.68
  ROE Change Average (%) / Sector
2.14 / 5.08
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.35
  Dividend Average (%) / Sector
4.45 / 3.46
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.82 / -1.47
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolPVI
  NamePVI Holdings
  SectorInsurance
  MarketHNX
  Listed Shares223.52 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 8.9854 / 9.82
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks