Web
 Analytics
Cổ phiếu BFC - (HOSE) | Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 22,200.00
Price
100.00 (0.45%)
Day Change

BFC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
130
  Magic Formula Rank by ROE
130
  Magic Formula Rank by ROIC
150
  Price 22,200.00
  PBV / Sector
1.30 / 1.30
GOOD
  Earning Per Share 568.36
  PE / Sector
24.98 / 73.97
  PEG or PE/Growth / Sector
0.27 / -0.14
GREAT
  Average 1M Daily Value
8,325.13 M
  Average 1W Daily Value
6,586.50 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.72 / 6.68
  NPM Average (%) / Sector
3.20 / 6.85
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.24 / -2.10
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.02 / 3.63
  ROA Average (%) / Sector
7.34 / 3.91
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.76 / -1.70
  ROE (%) / Sector
15.16 / 11.27
  ROE Average (%) / Sector
21.14 / 10.47
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-21.65 / -5.89
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.25 / 1.16
  Dividend Average (%) / Sector
6.62 / 2.85
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-10.34 / -3.78
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolBFC
  NameBinh Dien Fertilizer Joint Stock Company
  SectorChemicals
  MarketHOSE
  Listed Shares57.17 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.2691 / 2.13
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks