Web
 Analytics
Cổ phiếu BVH - (HOSE) | Bao Viet Holdings - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 08:05:39)

VND 53,900.00
Price
-1.00 (-2.88%)
Day Change
VND 53,900.00 >> N/A

BVH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
317
  Magic Formula Rank by ROE
317
  Magic Formula Rank by ROIC
223
  Price 53,900.00
  PBV / Sector
2.03 / 1.15
  Earning Per Share 699.00
  PE / Sector
32.91 / 14.18
  PEG or PE/Growth / Sector
1.35 / 1.18
  Average 1M Daily Value
71,123.34 M
  Average 1W Daily Value
76,053.48 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.67 / 11.39
  NPM Average (%) / Sector
4.07 / 8.93
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.11 / -0.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.49 / 3.19
  ROA Average (%) / Sector
1.96 / 2.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.55 / -0.40
  ROE (%) / Sector
10.92 / 13.43
  ROE Average (%) / Sector
9.18 / 9.37
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.73 / 0.11
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.48 / 5.79
  Dividend Average (%) / Sector
1.40 / 4.63
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.50 / 1.74
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 08:12:27
  SymbolBVH
  NameBao Viet Holdings
  SectorInsurance
  MarketHOSE
  Listed Shares742.32 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 40.01 M / 8.21 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks