Web
 Analytics
Cổ phiếu CLC - (HOSE) | Cat Loi Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

VND 34,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

CLC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
49
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
49
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
56
GOOD
  Price 34,000.00
  PBV / Sector
1.18 / 1.18
GREAT
  Earning Per Share 886.88
  PE / Sector
38.21 / 38.21
  PEG or PE/Growth / Sector
-10.32 / -10.32
  Average 1M Daily Value
1,247.63 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
954.94 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.73 / 4.73
  NPM Average (%) / Sector
6.43 / 6.43
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.39 / -2.39
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.00 / 8.00
  ROA Average (%) / Sector
12.16 / 12.16
  ROA Change Average (%) / Sector
-6.74 / -6.74
  ROE (%) / Sector
12.53 / 12.53
  ROE Average (%) / Sector
21.22 / 21.22
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-15.43 / -15.43
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.94 / 2.94
  Dividend Average (%) / Sector
5.05 / 5.05
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.84 / -4.84
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolCLC
  NameCat Loi Joint Stock Company
  SectorTobacco
  MarketHOSE
  Listed Shares26.21 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.8911 / 0.89
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks