Web
 Analytics
Cổ phiếu CLC - (HOSE) | Cat Loi Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 08:05:39)

VND 31,000.00
Price
250.00 (0.81%)
Day Change
VND 31,000.00 >> N/A

CLC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
36
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
36
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
45
GREAT
  Price 31,000.00
  PBV / Sector
1.12 / 0.82
GREAT
  Earning Per Share 1,430.00
  PE / Sector
6.73 / 7.64
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.80 / -0.53
  Average 1M Daily Value
167.38 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
168.93 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.80 / 6.29
  NPM Average (%) / Sector
6.92 / 4.73
  NPM Change Average (%) / Sector
1.24 / 0.98
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.54 / 12.86
  ROA Average (%) / Sector
13.94 / 9.50
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.92 / -0.52
  ROE (%) / Sector
23.40 / 32.56
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
26.12 / 20.65
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-11.28 / -3.57
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
6.45 / 3.23
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.07 / 3.93
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.95 / 0.98
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 08:12:27
  SymbolCLC
  NameCat Loi Joint Stock Company
  SectorTobacco
  MarketHOSE
  Listed Shares26.21 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.81 M / 0.45 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks