Web
 Analytics
Cổ phiếu CTS - (HOSE) | Vietnam Bank for Industry and Trade Securities JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

Vietnam Bank for Industry and Trade Securities JSC
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 7,510.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 7,550.00 >> N/A

CTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score15
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 7,550.00
  PBV / Sector
0.61 / 0.81
GREAT
  Earning Per Share 958.67
  PE / Sector
4.72 / 11.13
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.64
  Average 1M Daily Value
1,726.50M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,941.26M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
60.90 / 41.54
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19.82 / 23.03
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-36.85 / 7.28
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 9.08
  ROA Average (%) / Sector
1.21 / 5.30
  ROA Change Average (%) / Sector
-6.10 / 0.01
  ROE (%) / Sector
0.00 / 18.29
  ROE Average (%) / Sector
1.61 / 10.85
  ROE Change Average (%) / Sector
-8.04 / 0.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.18
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:10:38
  SymbolCTS
  NameVietnam Bank for Industry and Trade Securities JSC
  SectorCapital Markets
  MarketHOSE
  Listed Shares106.40M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.80M / 2.22M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks