Web
 Analytics
Cổ phiếu DCL - (HOSE) | Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 04:35:40)

Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 19,100.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 19,100.00 >> N/A

DCL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
256
  Magic Formula Rank by ROE
256
  Magic Formula Rank by ROIC
260
  Price 19,100.00
  PBV / Sector
1.24 / 2.01
GOOD
  Earning Per Share 273.00
  PE / Sector
8.50 / 15.81
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / 1.50
GREAT
  Average 1M Daily Value
888.54 M
  Average 1W Daily Value
1,601.75 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.38 / 13.34
  NPM Average (%) / Sector
9.33 / 11.92
  NPM Change Average (%) / Sector
0.34 / 1.20
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.49 / 7.51
  ROA Average (%) / Sector
3.20 / 9.05
  ROA Change Average (%) / Sector
-7.73 / -1.29
  ROE (%) / Sector
6.85 / 14.16
  ROE Average (%) / Sector
8.76 / 16.65
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.22 / -2.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.74
  Dividend Average (%) / Sector
0.43 / 1.79
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.21
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:42:30
  SymbolDCL
  NameCuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company
  SectorPharmaceuticals
  MarketHOSE
  Listed Shares56.83 M
  Par Value1,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.09 M / 2.86 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks