Web
 Analytics
Cổ phiếu DQC - (HOSE) | Dien Quang Lamp Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

VND 19,450.00
Price
200.00 (1.04%)
Day Change
VND 19,450.00 >> N/A

DQC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
325
  Magic Formula Rank by ROE
325
  Magic Formula Rank by ROIC
325
  Price 19,450.00
  PBV / Sector
0.59 / 1.18
GREAT
  Earning Per Share 43.31
  PE / Sector
44.82 / 20.67
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.67 / 0.36
  Average 1M Daily Value
3,452.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2,265.48 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận45%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.47 / 3.65
  NPM Average (%) / Sector
8.28 / 4.09
  NPM Change Average (%) / Sector
-16.04 / -1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.72 / 3.13
  ROA Average (%) / Sector
2.39 / 4.32
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.76 / 0.49
  ROE (%) / Sector
0.57 / 10.15
  ROE Average (%) / Sector
7.87 / 12.38
  ROE Change Average (%) / Sector
-15.82 / -3.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.34
  Dividend Average (%) / Sector
6.20 / 3.44
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.45 / 1.93
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolDQC
  NameDien Quang Lamp Joint Stock Company
  SectorElectrical Equipment
  MarketHOSE
  Listed Shares27.56 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.5360 / 2.40
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks