Web
 Analytics
Cổ phiếu DVP - (HOSE) | Dinh Vu Port Development and Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Dinh Vu Port Development and Investment Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 52,200.00
Price
-800.00 (-1.51%)
Day Change

DVP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score5
  Magic Formula Rank by ROA
192
  Magic Formula Rank by ROE
192
  Magic Formula Rank by ROIC
203
  Price 52,200.00
  PBV / Sector
1.63 / 1.83
  Earning Per Share 5,943.00
  PE / Sector
10,440.00 / 60.53
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-2,602.60 / -8.29
  Average 1M Daily Value
3,330.58 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3,660.94 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.87 / 22.54
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
45.00 / 22.11
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.47 / -1.08
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.29 / 5.33
  ROA Average (%) / Sector
12.89 / 6.17
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.60 / -1.51
  ROE (%) / Sector
19.37 / 12.02
  ROE Average (%) / Sector
26.20 / 13.35
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-11.17 / -3.34
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.33
  Dividend Average (%) / Sector
5.35 / 1.83
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-8.71 / -2.44
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolDVP
  NameDinh Vu Port Development and Investment Joint Stock Company
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketHOSE
  Listed Shares40.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.0880 / 3.94
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks