Web
 Analytics
Cổ phiếu HHS - (HOSE) | Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 5,020.00
Price
60.00 (1.21%)
Day Change
VND 5,020.00 >> N/A

HHS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
190
  Magic Formula Rank by ROE
190
  Magic Formula Rank by ROIC
199
  Price 5,020.00
  PBV / Sector
0.39 / 0.68
GREAT
  Earning Per Share 434.99
  PE / Sector
4.37 / 5.00
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / 0.12
GREAT
  Average 1M Daily Value
20,855.90 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16,751.83 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
88.43 / 32.25
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
30.57 / 16.14
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
22.21 / 10.44
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.25 / 3.25
  ROA Average (%) / Sector
1.13 / 3.20
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.24 / 0.87
  ROE (%) / Sector
13.19 / 14.35
  ROE Average (%) / Sector
6.54 / 8.60
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.59 / 1.14
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
7.97 / 4.19
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.15 / 3.50
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
12.78 / 4.68
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:06:27
  SymbolHHS
  NameHoang Huy Investment Services Joint Stock Company
  SectorMachinery
  MarketHOSE
  Listed Shares274.74 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.38 M / 2.20 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks