Web
 Analytics
Cổ phiếu HTL - (HOSE) | Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 08:05:39)

Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 19,300.00
Price
900.00 (4.89%)
Day Change
VND 19,300.00 >> N/A

HTL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
285
  Magic Formula Rank by ROE
285
  Magic Formula Rank by ROIC
280
  Price 19,300.00
  PBV / Sector
1.23 / 2.06
GOOD
  Earning Per Share 266.00
  PE / Sector
29.84 / 21.58
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.51 / 0.45
  Average 1M Daily Value
104.06 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
154.19 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.85 / 2.42
  NPM Average (%) / Sector
2.55 / 2.74
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.76 / -1.49
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.06 / 5.21
  ROA Average (%) / Sector
3.08 / 7.97
  ROA Change Average (%) / Sector
-8.56 / -7.28
  ROE (%) / Sector
6.71 / 15.20
  ROE Average (%) / Sector
11.36 / 22.88
  ROE Change Average (%) / Sector
-26.98 / -19.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.36 / 3.91
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
10.24 / 5.68
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.30 / -2.43
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 08:12:27
  SymbolHTL
  NameTruong Long Engineering and Auto Joint Stock Company
  SectorSpecialty Retail
  MarketHOSE
  Listed Shares12.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.23 M / 16.89 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks