Web
 Analytics
Cổ phiếu LIX - (HOSE) | Lix Detergent Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Lix Detergent Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 58,800.00
Price
-700.00 (-1.18%)
Day Change

LIX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score8
  Magic Formula Rank by ROA
190
  Magic Formula Rank by ROE
190
  Magic Formula Rank by ROIC
183
  Price 58,800.00
  PBV / Sector
2.99 / 0.00
  Earning Per Share 1,326.48
  PE / Sector
14,700.00 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
508.95 / N/A
  Average 1M Daily Value
7,809.97 M
  Average 1W Daily Value
5,315.30 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.28 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
7.76 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.54 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
21.92 / 0.00
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
16.41 / 0.00
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
2.15 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
43.13 / 0.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
35.19 / 0.00
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.38 / 0.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
5.10 / 0.00
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.38 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-7.11 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolLIX
  NameLix Detergent Joint Stock Company
  SectorHousehold Products
  MarketHOSE
  Listed Shares32.40 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.9051 /
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks