Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,750.00
Price
100.00 (0.46%)
Day Change
VND 21,750.00 >> N/A

NT2 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
126
  Magic Formula Rank by ROE
126
  Magic Formula Rank by ROIC
129
  Price 21,750.00
  PBV / Sector
1.38 / 0.74
GOOD
  Earning Per Share 845.00
  PE / Sector
8.18 / 8.22
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.40 / -0.28
GOOD
  Average 1M Daily Volume
0.38M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.41M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận45%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.27 / 21.70
  NPM Average (%) / Sector
11.78 / 13.18
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-4.59 / -0.58
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.24 / 5.52
  ROA Average (%) / Sector
7.12 / 5.06
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.11 / 1.16
  ROE (%) / Sector
22.53 / 16.39
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
19.74 / 12.73
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.85 / 1.77
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
11.49 / 3.79
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
13.26 / 3.29
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.41 / -1.86
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolNT2
  NamePetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares287.88M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 6.26M / 2.43M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks