Web
 Analytics
Cổ phiếu NT2 - (HOSE) | PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-03-03

Stock Check  (Updated: 2021-03-02 08:24:31)

PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 23,100.00
Price
650.00 (2.90%)
Day Change

NT2 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
132
  Magic Formula Rank by ROE
132
  Magic Formula Rank by ROIC
134
  Price 23,100.00
  PBV / Sector
1.55 / 0.96
GOOD
  Earning Per Share 687.00
  PE / Sector
38.66 / 18.30
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.36 / -0.15
  Average 1M Daily Value
16,880.83 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
18,459.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.27 / 10.45
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.18 / 8.24
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-4.59 / -0.34
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.97 / 4.38
  ROA Average (%) / Sector
7.27 / 4.50
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.11 / 1.41
  ROE (%) / Sector
19.37 / 12.11
  ROE Average (%) / Sector
19.11 / 11.73
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.85 / 2.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
8.32 / 2.08
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-10.01 / -3.04
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-03-02 15:12:25
  SymbolNT2
  NamePetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares287.88 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 6.6499 / 2.20
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks