Web
 Analytics
Cổ phiếu PPC - (HOSE) | Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 25,300.00
Price
1.00 (5.20%)
Day Change

PPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score2
  Magic Formula Rank by ROA
185
  Magic Formula Rank by ROE
185
  Magic Formula Rank by ROIC
195
  Price 25,300.00
  PBV / Sector
1.25 / 1.01
GOOD
  Earning Per Share 1,577.32
  PE / Sector
6,325.00 / 29.10
  PEG or PE/Growth / Sector
-120.10 / -0.45
  Average 1M Daily Value
5,656.95 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6,060.26 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.75 / 5.22
  NPM Average (%) / Sector
13.36 / 7.10
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.19 / -3.27
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.01 / 0.97
  ROA Average (%) / Sector
6.97 / 3.98
  ROA Change Average (%) / Sector
3.77 / -3.98
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.24 / 5.62
  ROE Average (%) / Sector
16.86 / 10.93
  ROE Change Average (%) / Sector
1.70 / -8.24
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
13.42 / 1.56
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
12.50 / 6.03
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.52 / -10.45
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolPPC
  NamePha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares320.61 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 8.1115 / 2.46
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks