Web
 Analytics
Cổ phiếu PPC - (HOSE) | Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 28,000.00
Price
100.00 (0.36%)
Day Change

PPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score6
  Magic Formula Rank by ROA
198
  Magic Formula Rank by ROE
198
  Magic Formula Rank by ROIC
225
  Price 28,000.00
  PBV / Sector
1.38 / 1.21
GOOD
  Earning Per Share 1,577.32
  PE / Sector
7,000.00 / 23.22
  PEG or PE/Growth / Sector
-132.92 / -0.23
  Average 1M Daily Value
15,768.91 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
33,935.16 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.01 / 7.63
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
16.21 / 7.67
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.70 / -0.34
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.97 / 4.64
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.16 / 4.55
  ROA Change Average (%) / Sector
7.66 / 1.41
GREAT
  ROE (%) / Sector
32.17 / 10.91
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
20.04 / 11.49
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
11.64 / 2.23
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.25 / 1.13
  Dividend Average (%) / Sector
7.29 / 2.31
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-11.24 / -3.04
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolPPC
  NamePha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares320.61 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 8.9772 / 2.13
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks