Web
 Analytics
Cổ phiếu SJD - (HOSE) | Can Don Hydro Power Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Can Don Hydro Power Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 17,500.00
Price
100.00 (0.57%)
Day Change

SJD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
171
  Magic Formula Rank by ROE
171
  Magic Formula Rank by ROIC
202
  Price 17,500.00
  PBV / Sector
1.35 / 1.77
GOOD
  Earning Per Share 209.00
  PE / Sector
63.41 / 55.30
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.42 / -0.82
  Average 1M Daily Value
838.24 M
  Average 1W Daily Value
757.35 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
28.67 / 31.75
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
34.70 / 32.33
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-10.10 / -2.55
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 7.63
  ROA Average (%) / Sector
6.98 / 7.72
  ROA Change Average (%) / Sector
-9.87 / -1.03
  ROE (%) / Sector
0.00 / 14.90
  ROE Average (%) / Sector
12.65 / 15.48
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.26 / -2.64
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.49
  Dividend Average (%) / Sector
6.16 / 3.95
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-13.54 / -2.73
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSJD
  NameCan Don Hydro Power Joint Stock Company
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketHOSE
  Listed Shares69.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.2075 / 5.55
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks