Web
 Analytics
Cổ phiếu SKG - (HOSE) | Superdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 08:05:40)

Superdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 9,570.00
Price
50.00 (0.53%)
Day Change
VND 9,570.00 >> N/A

SKG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score12
  Magic Formula Rank by ROA
253
  Magic Formula Rank by ROE
253
  Magic Formula Rank by ROIC
272
  Price 9,570.00
  PBV / Sector
0.70 / 0.75
GREAT
  Earning Per Share 265.00
  PE / Sector
34.02 / 50.15
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.40 / -0.37
  Average 1M Daily Value
1,603.87 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,450.63 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.51 / 8.44
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
34.99 / 12.06
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-36.88 / -16.05
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.76 / 2.98
  ROA Average (%) / Sector
10.88 / 5.16
  ROA Change Average (%) / Sector
-15.76 / -5.50
  ROE (%) / Sector
7.51 / 6.62
  ROE Average (%) / Sector
18.86 / 9.95
  ROE Change Average (%) / Sector
-25.87 / -15.33
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.45 / 6.38
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.06 / 5.03
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
6.52 / 2.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 08:06:27
  SymbolSKG
  NameSuperdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company
  SectorMarine
  MarketHOSE
  Listed Shares63.33 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.61 M / 0.74 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks