Web
 Analytics
Cổ phiếu SRC - (HOSE) | Sao Vang Rubber Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 17,500.00
Price
200.00 (1.16%)
Day Change
VND 17,400.00 >> N/A

SRC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
180
  Magic Formula Rank by ROE
180
  Magic Formula Rank by ROIC
176
  Price 17,400.00
  PBV / Sector
1.29 / 1.42
GOOD
  Earning Per Share 632.80
  PE / Sector
9.32 / 12.37
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.04 / -0.04
GREAT
  Average 1M Daily Value
263.33M
GREAT
  Average 1W Daily Value
579.87M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.61 / 4.88
  NPM Average (%) / Sector
5.10 / 5.02
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.03 / -4.62
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.08 / 4.91
  ROA Average (%) / Sector
5.24 / 5.81
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.47 / -4.73
  ROE (%) / Sector
18.49 / 12.65
  ROE Average (%) / Sector
12.69 / 14.81
  ROE Change Average (%) / Sector
-9.15 / -10.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
4.60 / 5.31
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.88 / 5.62
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.12 / -1.96
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolSRC
  NameSao Vang Rubber Joint Stock Company
  SectorAuto Components
  MarketHOSE
  Listed Shares28.06M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.49M / 1.38M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks