Web
 Analytics
Cổ phiếu STB - (HOSE) | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 29,850.00
Price
200.00 (0.67%)
Day Change

STB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
4
GREAT
  Price 29,850.00
  PBV / Sector
1.81 / 2.47
  Earning Per Share 1,495.47
  PE / Sector
328.49 / 43.99
  PEG or PE/Growth / Sector
23.00 / 0.38
  Average 1M Daily Value
1,124,633.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
722,746.34 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.83 / 43.89
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
18.56 / 35.49
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.81 / 13.34
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.65 / 1.97
  ROA Average (%) / Sector
0.52 / 1.46
  ROA Change Average (%) / Sector
0.22 / 0.78
  ROE (%) / Sector
10.92 / 21.71
  ROE Average (%) / Sector
8.56 / 17.08
  ROE Change Average (%) / Sector
4.01 / 6.77
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.47
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSTB
  NameSaigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares1,803.65 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 53.8391 / 100.36
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks