Web
 Analytics
Cổ phiếu STK - (HOSE) | Century Synthetic Fiber Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Century Synthetic Fiber Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 39,000.00
Price
-1.00 (-3.23%)
Day Change

STK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score11
  Magic Formula Rank by ROA
219
  Magic Formula Rank by ROE
219
  Magic Formula Rank by ROIC
233
  Price 39,000.00
  PBV / Sector
2.31 / 2.80
  Earning Per Share 991.37
  PE / Sector
119.92 / 82.57
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.26 / -11.80
  Average 1M Daily Value
3,170.81 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3,064.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.37 / 7.86
  NPM Average (%) / Sector
8.52 / 6.55
  NPM Change Average (%) / Sector
5.56 / 1.90
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.51 / 10.79
  ROA Average (%) / Sector
7.55 / 7.93
  ROA Change Average (%) / Sector
5.92 / 3.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.09 / 23.19
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
18.92 / 20.80
  ROE Change Average (%) / Sector
5.86 / 0.35
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.02
  Dividend Average (%) / Sector
4.60 / 2.27
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-8.66 / -1.20
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSTK
  NameCentury Synthetic Fiber Corporation
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketHOSE
  Listed Shares68.19 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.6592 / 7.36
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks