Web
 Analytics
Cổ phiếu SVI - (HOSE) | Bien Hoa Packaging Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

VND 82,900.00
Price
4.00 (5.07%)
Day Change

SVI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.14 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
176
  Magic Formula Rank by ROE
176
  Magic Formula Rank by ROIC
173
  Price 82,900.00
  PBV / Sector
1.82 / 0.81
  Earning Per Share 1,279.99
  PE / Sector
10,362.50 / 45.79
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1,369.71 / 17.13
  Average 1M Daily Value
21.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
49.44 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.23 / 2.24
  NPM Average (%) / Sector
5.78 / 1.83
  NPM Change Average (%) / Sector
0.59 / 0.13
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.29 / 1.62
  ROA Average (%) / Sector
8.63 / 2.80
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.77 / -2.20
  ROE (%) / Sector
12.95 / 3.06
  ROE Average (%) / Sector
22.70 / 6.67
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.14 / -6.76
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
3.89 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.10 / 0.00
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSVI
  NameBien Hoa Packaging Company
  SectorContainers and Packaging
  MarketHOSE
  Listed Shares12.83 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.0638 / 0.11
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks