Web
 Analytics
Cổ phiếu TDH - (HOSE) | Thuduc Housing Development Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

VND 7,870.00
Price
-30.00 (-0.38%)
Day Change
VND 7,870.00 >> N/A

TDH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 15) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

15

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
300
  Magic Formula Rank by ROE
300
  Magic Formula Rank by ROIC
295
  Price 7,870.00
  PBV / Sector
0.50 / 1.56
GREAT
  Earning Per Share 102.50
  PE / Sector
11.67 / 26.28
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.53 / -1.54
  Average 1M Daily Volume
2.25M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
1.13M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.78 / 49.67
  NPM Average (%) / Sector
5.69 / 25.26
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.45 / 7.59
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-1.52 / 2.17
  ROA Average (%) / Sector
1.00 / 2.92
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.02 / 1.37
  ROE (%) / Sector
1.77 / 10.67
  ROE Average (%) / Sector
5.45 / 12.47
  ROE Change Average (%) / Sector
1.13 / 6.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.24
  Dividend Average (%) / Sector
5.29 / 1.42
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-9.16 / -0.12
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolTDH
  NameThuduc Housing Development Corporation
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHOSE
  Listed Shares112.65M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.89M / 23.16M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks