Web
 Analytics
Cổ phiếu TTF - (HOSE) | Truong Thanh Furniture Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 5,200.00
Price
-30.00 (-0.58%)
Day Change
VND 5,170.00 >> N/A

TTF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng42%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 5,170.00
  PBV / Sector
-3.79 / -0.04
  Earning Per Share 60.84
  PE / Sector
-2.88 / 1.10
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.12 / -0.04
  Average 1M Daily Value
29,316.93M
GREAT
  Average 1W Daily Value
35,614.69M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.11 / 5.53
  NPM Average (%) / Sector
-50.43 / -1.81
  NPM Change Average (%) / Sector
-74.69 / -15.94
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.28 / 3.77
  ROA Average (%) / Sector
-6.53 / 3.26
  ROA Change Average (%) / Sector
-17.10 / -5.13
  ROE (%) / Sector
-6.40 / 6.46
  ROE Average (%) / Sector
15.03 / 11.76
  ROE Change Average (%) / Sector
371.94 / 57.01
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.41
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.97
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:10:38
  SymbolTTF
  NameTruong Thanh Furniture Corporation
  SectorHousehold Durables
  MarketHOSE
  Listed Shares311.18M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.61M / 0.46M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks