Web
 Analytics
Cổ phiếu VSC - (HOSE) | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 59,100.00
Price
100.00 (0.17%)
Day Change

VSC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
220
  Magic Formula Rank by ROE
220
  Magic Formula Rank by ROIC
242
  Price 59,100.00
  PBV / Sector
1.72 / 0.91
  Earning Per Share 1,151.14
  PE / Sector
14,775.00 / 33.22
  PEG or PE/Growth / Sector
1,781.97 / 0.04
  Average 1M Daily Value
23,475.09 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4,673.75 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.57 / 7.06
  NPM Average (%) / Sector
15.56 / 7.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.28 / -4.39
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.64 / 1.81
  ROA Average (%) / Sector
8.87 / 3.04
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.15 / -2.87
  ROE (%) / Sector
13.92 / 5.89
  ROE Average (%) / Sector
15.58 / 6.88
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.71 / -4.26
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.54 / 3.32
  Dividend Average (%) / Sector
3.36 / 4.24
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.42 / -1.27
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolVSC
  NameVietnam Container Shipping Joint Stock Corporation
  SectorMarine
  MarketHOSE
  Listed Shares55.12 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.2578 / 0.50
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks