Web
            Analytics
Cổ phiếu AU - (MAI) | AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-05-31

Stock Check  (Updated: 2023-06-01 01:30:02)

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.00
Price
0.05 (0.50%)
Day Change

AU Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng
Tỷ lệ P/E tương đối cao

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
379
  Magic Formula Rank by ROE
379
  Magic Formula Rank by ROIC
359
  Price 10.00
  PBV / Sector
8.49 / 3.91
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
59.07 / 30.91
  PEG or PE/Growth / Sector
0.14 / 1.25
GREAT
  Average 1M Daily Value
26.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
20.61 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.73 / 10.27
  NPM Average (%) / Sector
10.53 / 9.46
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
380.07 / 120.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
14.92 / 13.62
  ROA Average (%) / Sector
12.15 / 13.68
  ROA Change Average (%) / Sector
199.96 / -100.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
15.50 / 15.27
  ROE Average (%) / Sector
11.87 / 15.22
  ROE Change Average (%) / Sector
569.69 / 185.35
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.50 / 3.93
  Dividend Average (%) / Sector
1.68 / 4.10
  Dividend Change Average (%) / Sector
-17.61 / 6.71
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-01 05:20:42
  Symbol AU
  Name AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry
  Market MAI
  Listed Shares 815.62 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 8,156.24 / 4,268.70
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks