Web
            Analytics
Cổ phiếu BTC - (MAI) | THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.52
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 52

BTC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 72%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.13 From 30 days period
  Watch Rate 0.12 From 30 days period
  Social Score 52
  Magic Formula Rank by ROA
24
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
24
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
29
GREAT
  Price 0.52
  PBV / Sector
1.27 / 1.35
GOOD
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
5.72 / 56.91
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
1.11 / -0.83
  Average 1M Daily Value
7.60 M
  Average 1W Daily Value
9.99 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 75%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
83.29 / 26.56
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
14.76 / 11.84
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-136.24 / -85.85
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
28.04 / 10.99
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
8.88 / 8.32
  ROA Change Average (%) / Sector
100.20 / -13.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
31.27 / 9.89
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
8.48 / 8.72
  ROE Change Average (%) / Sector
20.12 / -81.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.32 / 4.86
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.79 / 3.55
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.24 / 254.93
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:33
  Symbol BTC
  Name THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials
  Market MAI
  Listed Shares 10,800.82 M
  Par Value 0.13
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,616.43 / 1,598.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks