Web
 Analytics
Cổ phiếu STP - (MAI) | SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.30
Price
-1.10 (-6.36%)
Day Change

STP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
102
  Magic Formula Rank by ROE
102
  Magic Formula Rank by ROIC
755
  Price 17.30
  PBV / Sector
2.71 / 2.21
  Earning Per Share 1.10
  PE / Sector
14.09 / 30.73
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.21
  Average 1M Daily Value
16.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
20.36 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.73 / 10.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.05 / 4.32
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.63 / 1.48
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.43 / 9.41
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
25.61 / 8.73
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-14.35 / 0.06
  ROE (%) / Sector
20.11 / 14.87
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
35.25 / 11.39
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-30.28 / 0.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.01
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.32
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolSTP
  NameSAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares100.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,690.00 / 1,602.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks