Web
 Analytics
Cổ phiếu YGG - (MAI) | YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.00
Price
-0.10 (-1.23%)
Day Change

YGG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng57%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
423
  Magic Formula Rank by ROE
423
  Magic Formula Rank by ROIC
388
  Price 8.00
  PBV / Sector
7.90 / 3.40
  Earning Per Share 0.18
  PE / Sector
39.59 / 30.08
  PEG or PE/Growth / Sector
0.48 / -0.69
GOOD
  Average 1M Daily Value
18.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
10.78 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
36.59 / 11.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
27.45 / 12.99
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.11 / -0.24
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
23.60 / 14.71
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
18.63 / 11.56
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
3.07 / 0.70
GREAT
  ROE (%) / Sector
24.66 / 21.64
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.41 / 17.05
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
1.78 / 0.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.88 / 3.07
  Dividend Average (%) / Sector
0.70 / 3.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.10 / -0.09
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolYGG
  NameYGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares602.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignXD
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,815.98 / 2,658.37
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks