Web
 Analytics
Cổ phiếu BKER - (SET) | Bualuang K.E.Retail Leasehold Real Estate Investment Trust - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 03:56:18)

Bualuang K.E.Retail Leasehold Real Estate Investment Trust
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.05
Price
0.25 (4.31%)
Day Change
THB 6.05 >> N/A

BKER Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
118
  Magic Formula Rank by ROE
118
  Magic Formula Rank by ROIC
142
  Price 6.05
  PBV / Sector
0.63 / 0.87
GREAT
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
11.12 / 10.96
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.12 / -0.29
GREAT
  Average 1M Daily Value
5.34 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.44 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.03 / 68.05
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
53.85 / 53.50
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-44.64 / 16.43
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.40 / 3.66
  ROA Average (%) / Sector
4.36 / 3.68
  ROA Change Average (%) / Sector
1.36 / 1.01
GOOD
  ROE (%) / Sector
5.53 / 6.76
  ROE Average (%) / Sector
6.58 / 5.66
  ROE Change Average (%) / Sector
1.78 / 2.53
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
11.90 / 5.46
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.89 / 5.20
  Dividend Change Average (%) / Sector
7.54 / 1.22
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:08:01
  SymbolBKER
  NameBualuang K.E.Retail Leasehold Real Estate Investment Trust
  SectorEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
  MarketSET
  Listed Shares874.10 M
  Par Value10.02
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,288.31 M / 6,011.99 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks