Web
 Analytics
Cổ phiếu DTAC - (SET) | TOTAL ACCESS COMMUNICATION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

THB 42.50
Price
3.00 (7.59%)
Day Change

DTAC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
699
  Magic Formula Rank by ROE
699
  Magic Formula Rank by ROIC
528
  Price 42.50
  PBV / Sector
4.65 / 4.09
  Earning Per Share 0.99
  PE / Sector
24.73 / 24.00
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.14 / 0.84
  Average 1M Daily Value
742.75 M
  Average 1W Daily Value
924.29 M
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.79 / 21.38
  NPM Average (%) / Sector
2.51 / 15.63
  NPM Change Average (%) / Sector
1.26 / 2.97
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.66 / 9.34
  ROA Average (%) / Sector
2.82 / 9.02
  ROA Change Average (%) / Sector
0.59 / -0.08
  ROE (%) / Sector
17.57 / 20.25
  ROE Average (%) / Sector
8.57 / 17.85
  ROE Change Average (%) / Sector
4.41 / -0.54
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
7.04 / 2.96
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
2.99 / 3.92
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.59 / 0.27
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolDTAC
  NameTOTAL ACCESS COMMUNICATION
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares2,367.81 M
  Par Value2.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 100,631.97 / 57,564.13
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks