Web
 Analytics
Cổ phiếu EPG - (SET) | Eastern Polymer Group Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

Eastern Polymer Group Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.94
Price
0.06 (1.23%)
Day Change
THB 4.88 >> N/A

EPG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate2.35 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score30
  Magic Formula Rank by ROA
307
  Magic Formula Rank by ROE
307
  Magic Formula Rank by ROIC
311
  Price 4.88
  PBV / Sector
1.32 / 1.74
GOOD
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
15.84 / 4.18
  PEG or PE/Growth / Sector
2.72 / 0.63
  Average 1M Daily Value
31.55M
GREAT
  Average 1W Daily Value
24.86M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.87 / 8.06
  NPM Average (%) / Sector
10.74 / 8.07
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.84 / -3.29
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.10 / 5.90
  ROA Average (%) / Sector
4.45 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.91 / -2.43
  ROE (%) / Sector
2.85 / 13.59
  ROE Average (%) / Sector
10.46 / 13.80
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.98 / -8.16
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.51 / 4.57
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.09 / 4.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.20 / 1.69
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolEPG
  NameEastern Polymer Group Public Company Limited
  SectorChemicals
  MarketSET
  Listed Shares2,800.00M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 13,664.00M / 18,270.96M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks