Web
 Analytics
Cổ phiếu PTECH - (SET) | PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-10-04

Stock Check  (Updated: 2022-10-04 02:30:02)

PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 23.50
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

PTECH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng41%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 23.50
  PBV / Sector
5.49 / 2.53
  Earning Per Share 0.59
  PE / Sector
N/A / 38.03
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.36
  Average 1M Daily Value
0.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.11 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.84 / 22.39
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
1.27 / 11.70
  NPM Change Average (%) / Sector
6.13 / 2.84
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.87 / 12.68
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
10.03 / 8.27
  ROA Change Average (%) / Sector
4.38 / 1.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
-32.83 / 25.14
  ROE Average (%) / Sector
-9.77 / 10.42
  ROE Change Average (%) / Sector
-8.33 / 1.22
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư50%
X
  Dividend (%) / Sector
3.19 / 3.81
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.19 / 3.65
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.24
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolPTECH
  NamePLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Media & Publishing
  MarketSET
  Listed Shares244.87 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,754.47 / 8,311.11
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks