Web
 Analytics
Cổ phiếu SFP - (SET) | SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 118.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

SFP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
475
  Magic Formula Rank by ROE
475
  Magic Formula Rank by ROIC
114
  Price 118.00
  PBV / Sector
1.36 / 2.72
GOOD
  Earning Per Share 12.78
  PE / Sector
9.30 / 26.08
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.05 / 0.95
  Average 1M Daily Value
6292.50000000
  Average 1W Daily Value
0.00000000
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.20 / 8.59
  NPM Average (%) / Sector
-3.07 / 6.53
  NPM Change Average (%) / Sector
0.81 / 0.87
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.74 / 11.04
  ROA Average (%) / Sector
-2.26 / 9.11
  ROA Change Average (%) / Sector
1.88 / 0.80
GOOD
  ROE (%) / Sector
15.73 / 15.66
  ROE Average (%) / Sector
-1.92 / 11.92
  ROE Change Average (%) / Sector
2.18 / 1.33
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư25%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.44
  Dividend Average (%) / Sector
4.49 / 3.45
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolSFP
  NameSIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares21.00 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,478.00 / 24,950.44
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks