Web
            Analytics
Cổ phiếu SKR - (SET) | SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-31

Stock Check  (Updated: 2023-03-31 01:47:21)

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 9.15
Price
0.05 (0.55%)
Day Change

SKR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
99
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
99
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
112
  Price 9.15
  PBV / Sector
2.76 / 3.27
  Earning Per Share 0.49
  PE / Sector
18.61 / 22.81
  PEG or PE/Growth / Sector
0.16 / 0.79
GREAT
  Average 1M Daily Value
3.66 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.68 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.92 / 16.89
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.53 / 12.75
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
2.73 / 1.25
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.71 / 16.54
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
12.32 / 12.58
  ROA Change Average (%) / Sector
2.27 / 1.68
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.41 / 19.19
  ROE Average (%) / Sector
13.52 / 14.89
  ROE Change Average (%) / Sector
2.43 / 2.01
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.75 / 3.35
  Dividend Average (%) / Sector
1.14 / 2.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.09 / 0.37
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-31 05:21:29
  Symbol SKR
  Name SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 2,064.33 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 18,888.61 / 45,712.33
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks