Web
            Analytics
Cổ phiếu TPIPL - (SET) | TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-24

Stock Check  (Updated: 2023-03-25 02:03:10)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.59
Price
-0.01 (-0.63%)
Day Change

TPIPL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.36 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
94
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
94
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
76
GOOD
  Price 1.59
  PBV / Sector
0.56 / 1.70
GREAT
  Earning Per Share 0.37
  PE / Sector
4.30 / 18.05
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / 1.46
GREAT
  Average 1M Daily Value
18.10 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13.82 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.53 / 8.55
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
10.26 / 7.83
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
2.92 / 0.45
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.10 / 9.63
  ROA Average (%) / Sector
5.15 / 8.88
  ROA Change Average (%) / Sector
0.99 / 0.42
  ROE (%) / Sector
13.77 / 11.45
  ROE Average (%) / Sector
6.70 / 10.64
  ROE Change Average (%) / Sector
3.26 / 0.55
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
6.29 / 4.30
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.89 / 4.17
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.22 / -0.10
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-25 05:21:28
  Symbol TPIPL
  Name TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Construction Materials
  Market SET
  Listed Shares 18,935.24 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 30,107.02 / 36,983.67
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks