Web
 Analytics
Cổ phiếu VNT - (SET) | VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 37.50
Price
-0.25 (-0.66%)
Day Change

VNT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score23
  Magic Formula Rank by ROA
122
  Magic Formula Rank by ROE
122
  Magic Formula Rank by ROIC
125
  Price 37.50
  PBV / Sector
1.82 / 2.16
  Earning Per Share 2.68
  PE / Sector
10.42 / 24.89
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
2.13 / -1.11
  Average 1M Daily Value
13.19 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
23.12 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
25.35 / 9.94
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
14.70 / 6.48
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.38 / -0.78
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.12 / 11.06
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
13.09 / 8.10
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.79 / -1.36
  ROE (%) / Sector
18.65 / 16.78
  ROE Average (%) / Sector
14.19 / 10.58
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.13 / -1.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
2.40 / 4.17
  Dividend Average (%) / Sector
4.05 / 4.96
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.74 / 0.18
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolVNT
  NameVINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorIndustrials >> Petrochemicals & Chemicals
  MarketSET
  Listed Shares1,185.19 M
  Par Value6.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 44,444.75 / 48,511.98
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks