Web
 Analytics
Cổ phiếu B26 - (SGX) | Ban Leong Technologies Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-27

Stock Check  (Updated: 2021-01-27 03:55:43)

SGD 0.25
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.25 >> N/A

B26 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
60
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
60
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
45
GREAT
  Price 0.25
  PBV / Sector
0.86 / 1.16
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
6.73 / 11.46
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.18 / -0.37
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2732.00000000
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận45%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.69 / 4.83
  NPM Average (%) / Sector
2.38 / 4.97
  NPM Change Average (%) / Sector
0.95 / -0.93
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.42 / 3.84
  ROA Average (%) / Sector
4.54 / 4.77
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.13 / -0.07
  ROE (%) / Sector
13.98 / 10.92
  ROE Average (%) / Sector
13.74 / 11.86
  ROE Change Average (%) / Sector
2.28 / -0.19
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.53
  Dividend Average (%) / Sector
4.66 / 9.78
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.50 / 6.21
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-27 04:00:49
  SymbolB26
  NameBan Leong Technologies Limited
  SectorElectronic Equipment Instruments and Components
  MarketSGX
  Listed Shares113.86 M
  Par Value0.04
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0000 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks