Web
 Analytics
Cổ phiếu BR9 - (SGX) | China Hongxing Sports Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-27

Stock Check  (Updated: 2021-01-27 03:55:43)

SGD 0.00
Price
0 (0%)
Day Change
SGD N/A >> N/A

Not enough data to analyze.

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng39%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.15
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
0.00 / 0.95
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.00
  Average 1M Daily Value
N/A
  Average 1W Daily Value
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.00 / 17.09
  NPM Average (%) / Sector
0.00 / 2.18
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 200.67
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-84.27 / 1.02
  ROA Average (%) / Sector
-16.85 / -0.30
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.63
  ROE (%) / Sector
28.50 / 5.93
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
5.70 / -4.72
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / 57.99
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-27 03:55:43
  SymbolBR9
  NameChina Hongxing Sports Limited
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketSGX
  Listed Shares
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks