Web
 Analytics
Cổ phiếu G46 - (SGX) | PT. Gajah Tunggal Tbk - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 04:05:54)

SGD 0.00
Price
0 (0%)
Day Change
SGD N/A >> N/A

Not enough data to analyze.

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng36%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.07
  Earning Per Share 75.49
  PE / Sector
0.00 / 0.98
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.00
  Average 1M Daily Value
N/A
  Average 1W Daily Value
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.35 / 7.17
  NPM Average (%) / Sector
2.47 / 1.44
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.04
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.50 / 6.06
  ROA Average (%) / Sector
-0.10 / 1.32
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.37
  ROE (%) / Sector
17.26 / 15.11
  ROE Average (%) / Sector
3.45 / 2.64
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 25.36
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 48.28
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 18.06
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 04:05:54
  SymbolG46
  NamePT. Gajah Tunggal Tbk
  SectorAuto Components
  MarketSGX
  Listed Shares
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average / 0.05 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks