Web
 Analytics
Cổ phiếu K3SD - (SGX) | Baidu Inc. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-27

Stock Check  (Updated: 2021-01-27 03:55:43)

SGD 175.00
Price
0.00 (%)
Day Change
SGD 175.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng42%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 175.00
  PBV / Sector
0.34 / 0.00
GREAT
  Earning Per Share 40.25
  PE / Sector
0.00 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / N/A
  Average 1M Daily Value
1750.00000000
  Average 1W Daily Value
1750.00000000
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
48.45 / 0.00
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
22.90 / 0.00
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-23.13 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.97 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
3.81 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.02 / 0.00
  ROE (%) / Sector
30.23 / 0.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
14.49 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
-22.60 / 0.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-27 03:55:43
  SymbolK3SD
  NameBaidu Inc.
  SectorInteractive Media and Services
  MarketSGX
  Listed Shares0.00
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0000 /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks