Web
 Analytics
Cổ phiếu K6S - (SGX) | Prudential plc - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

SGD 15.00
Price
0.00 (%)
Day Change

K6S Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
221
  Magic Formula Rank by ROE
221
  Magic Formula Rank by ROIC
180
  Price 15.00
  PBV / Sector
1.87 / 4.15
  Earning Per Share 0.31
  PE / Sector
18.29 / 17.01
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / 0.17
GREAT
  Average 1M Daily Value
1500.00000000
  Average 1W Daily Value
1500.00000000
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.59 / 9.79
  NPM Average (%) / Sector
4.24 / 9.12
  NPM Change Average (%) / Sector
1.04 / -3.04
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.37 / 3.47
  ROA Average (%) / Sector
0.37 / 3.22
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.21 / -0.92
  ROE (%) / Sector
14.93 / 11.17
  ROE Average (%) / Sector
12.77 / 11.80
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.67 / -2.22
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.07 / 4.78
  Dividend Average (%) / Sector
1.94 / 3.24
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.86 / 1.02
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:06
  SymbolK6S
  NamePrudential plc
  SectorInsurance
  MarketSGX
  Listed Shares2,595.37 M
  Par Value0.05
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0272 / 0.01 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks