Web
 Analytics
Cổ phiếu K6S - (SGX) | Prudential plc - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 04:05:54)

SGD 18.77
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 18.77 >> N/A

K6S Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 15) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

15

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng39%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 18.77
  PBV / Sector
2.55 / 1.52
  Earning Per Share 0.10
  PE / Sector
-72.97 / -16.26
  PEG or PE/Growth / Sector
0.61 / -1.21
  Average 1M Daily Value
3754.00000000
  Average 1W Daily Value
3754.00000000
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-8.44 / 9.30
  NPM Average (%) / Sector
1.81 / 18.80
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.73 / 2.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.20 / 1.49
  ROA Average (%) / Sector
0.38 / 1.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.25 / 0.74
  ROE (%) / Sector
5.53 / 6.08
  ROE Average (%) / Sector
11.58 / 9.99
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.26 / -0.29
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.65 / 2.56
  Dividend Average (%) / Sector
2.26 / 2.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.90 / 0.16
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 04:05:54
  SymbolK6S
  NamePrudential plc
  SectorInsurance
  MarketSGX
  Listed Shares2,598.47 M
  Par Value0.05
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.03 M / 0.01 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks