Web
 Analytics
Cổ phiếu NC2 - (SGX) | Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-27

Stock Check  (Updated: 2021-01-27 03:55:43)

Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited
MARKET: SGX

Compare   Watchlist   Myport
SGD 1.41
Price
-0.05 (-3.42%)
Day Change
SGD 1.41 >> N/A

NC2 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
164
  Magic Formula Rank by ROE
164
  Magic Formula Rank by ROIC
162
  Price 1.41
  PBV / Sector
0.06 / 0.06
GREAT
  Earning Per Share 1.36
  PE / Sector
0.53 / 0.53
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.00 / 0.00
  Average 1M Daily Value
1.04 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.83 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.64 / 12.64
  NPM Average (%) / Sector
2.53 / 2.53
  NPM Change Average (%) / Sector
0.04 / 0.04
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.32 / 15.32
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
3.17 / 3.17
  ROA Change Average (%) / Sector
0.37 / 0.37
  ROE (%) / Sector
36.98 / 36.98
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
7.02 / 7.02
  ROE Change Average (%) / Sector
1.35 / 1.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
35.46 / 35.46
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
50.30 / 50.30
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
45.84 / 45.84
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-27 04:00:49
  SymbolNC2
  NameSri Trang Agro-Industry Public Company Limited
  SectorAuto Components
  MarketSGX
  Listed Shares1,536.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0499 / 0.05
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks