Web
 Analytics
Cổ phiếu QES - (SGX) | China Sunsine Chemical Holdings Ltd. - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 0.42
Price
0.01 (2.44%)
Day Change
SGD 0.42 >> N/A

QES Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
15
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
15
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
17
GREAT
  Price 0.42
  PBV / Sector
0.16 / 1.77
GREAT
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
1.99 / 4.40
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.03 / 0.57
  Average 1M Daily Value
0.43 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.90 / 8.06
  NPM Average (%) / Sector
13.05 / 8.07
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.66 / -3.29
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.94 / 5.90
  ROA Average (%) / Sector
11.53 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.09 / -2.43
  ROE (%) / Sector
6.37 / 13.59
  ROE Average (%) / Sector
18.66 / 13.80
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.66 / -8.16
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
11.90 / 4.39
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
13.94 / 4.26
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.42 / 1.69
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:12:45
  SymbolQES
  NameChina Sunsine Chemical Holdings Ltd.
  SectorChemicals
  MarketSGX
  Listed Shares970.72 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 407.70 / 18,169.73 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks