Web
 Analytics
Cổ phiếu S59 - (SGX) | SIA Engineering Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

SIA Engineering Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SGX

Compare   Watchlist   Myport
SGD 2.51
Price
0.31 (14.09%)
Day Change

S59 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
212
  Magic Formula Rank by ROE
212
  Magic Formula Rank by ROIC
217
  Price 2.51
  PBV / Sector
1.83 / 2.06
  Earning Per Share -0.01
  PE / Sector
31.38 / 41.37
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.60 / -0.76
  Average 1M Daily Value
2.62 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5.51 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-8.52 / 16.91
  NPM Average (%) / Sector
14.78 / 19.81
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-7.05 / 3.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-1.81 / 3.32
  ROA Average (%) / Sector
1.52 / 4.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.45 / -0.50
  ROE (%) / Sector
-3.48 / 7.43
  ROE Average (%) / Sector
10.53 / 11.07
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.67 / -2.68
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.99 / 2.45
  Dividend Average (%) / Sector
3.99 / 3.38
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:06
  SymbolS59
  NameSIA Engineering Company Limited
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketSGX
  Listed Shares1,121.40 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0028 / 0.04 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks